Witaj w sklepie MSoftware Nieznajomy! Czy chcesz się zalogować? A może jeszcze nie masz w MSoftware konta i chciałbyś założyć?

Sklep jest własnością firmy MSoftware.PL Sklep Internetowy, 78-400 Szczecinek . NIP: 673-132-89-88 REGON: 320527337.
Telefon: +94 3744049 lub 508 388 459 E-mail: handel@msoftware.pl - www.msoftware.pl - Konto bankowe PKO BP 79 1020 2791 0000 7902 0128 1849 !REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.msoftware.pl/sklep Sprzedającym jest Firma MSOFTWARE z siedzibą w Szczecinku – ul. Moniuszki 7B lok. 22. Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 6731328988 oraz Regon: 320527337, zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Sprzedającym jest Firma MSOFTWARE Leszek Pawlewicz dostępna pod adresem 78-400 Szczecinek – ul. Moniuszki 7B lok. 22, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 6731328988 oraz Regon: 320527337 – Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerami telefonów – wszystkie dane dostępne na stronie adresem www.msoftware.pl/sklep lub - korzystając z adresu poczty elektronicznej: handel@msoftware.pl§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa

W art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta jest pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do

Zawarcia Umowy Sprzedaży.§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu

Internetowego dostępnego pod wskazanym wyżej adresem.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez

Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane lub w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www producenta, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, ponieważ wysyłka jest zawsze i w każdym przypadku bezpłatna.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym

Dokładny adres, na który Towar lub Faktura VAT ma być wysłana oraz numer telefonu i adres e-mail do korespondencji.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia wyraża wolę otrzymania faktury VAT, która jest wystawiana zawsze, przy każdym zakupie i

Zostaje załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego

obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia

Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w

Formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli

skarbowej.

7. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z

Realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia dla Szkół i Edukacji jest do 48 godzin z terminem płatności 14 dni za Fakturę VAT, a dla Firm i osób prywatnych pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep

Poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany w formie elektronicznej na wskazany e-mail lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu – Fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić tylko przelewem na konto bankowe sklepu. Szkoły i Edukacja ma odroczony termin płatności 14 dni.§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni - podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm. Termin

Ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu, Usługodawca

Rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich

poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie.

4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym

Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm. - ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

.Data opublikowania regulaminu: 08 marca 2016 roku.